• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Intersenfase

 
INTERMEDIêRE FASE (Graad 4 - 6)
01IW02IW
 
 
Hierdie oorgangsfase van die leerlinge (Gr 4) vanaf die Grondslagfase
na die Intermediêre fase word met groot omsigtigheid en
deernisvolle begeleiding hanteer.
Die leerlinge sprei hul vlerke en benewens die voorgeskrewe vakke,
is dit ‘n tydperk van ontdekking van vaardighede om uitkomste te bemeester.
Vanaf 2013 word die CAPS (KABV) Kurrikulum- en
 Assesseringsbeleids-verklaring gevolg.
Klem word steeds op basiese vaardighede soos lees, skryf, spelling en
syfervaardighede (tafels) gelê.
Leerinhoude word aktueel en opwindend aangebied.
 
 03IW04IW
 
Laerskool Pretoria-Oos het ‘n leemte identifiseer ten opsigte van die
fisiese ontwikkeling van die leerders en menslike beweegkunde
(liggaamlike opvoeding) maak deel uit van die vak, Lewensvaardighede.
Kwartaalliks word formele toetse op Dinsdae en Donderdae afgelê.
Die verwerwing van kennis word steeds as ‘n belangrike komponent
van vordering beskou.
Hier is skoolgaan beslis pret, omdat individuele aandag aan
leerderbehoeftes geskenk word.
 
05IW06IW
 
By Laerskool Pretoria-Oos stel ons dit ten doel om kinders gebalanseerd
en toegerus die toekoms in te stuur !
Leerlinge word ook deurlopend blootgestel aan opvoedkundige programme
in die vorm van opvoerings, uitstappies, praatjies en avontuurkampe.
 
17IW18IW
 
SENIORFASE (Graad 7) Aangesien hierdie fase geïntegreerd met die
Gr 8 & 9-Kurrikulum aangebied word, spits ons, ons hier by Osieland toe
om die leerlinge gereed en vaardig te kry vir uitdagings van hoërskool.
Daar word ook deurlopend terugvoer van hoërskole aangevra.
Die Osies kan met trots sê dat hulle hul plek ook daar volstaan.
Formele toetsing vind deurlopend op Dinsdae en Donderdae plaas.
Die hoogtepunt van die Gr 7-leerders se akademiese jaar is die
Opvoedkundige toer na Kwazulu Natal - saam met die kindervriendelike
leer wat plaasvind, word die sosiale vaardighede ingeskerp - 
‘n onvergeetlike ervaring !
15Iw16Iw
 
Aangesien hierdie ouderdomsfase gekenmerk
word deur emosionele-, fisiese- en sosialeveranderinge, bied ons ‘n
geslagsopvoedingsprogram aan sodat leerders hierdie onseker lewensfase
met selfvertroue tegemoet kan gaan.
Osieland is ‘n plek waar skoolgaan lekker is ! 
Ons Merietefunksie is ‘n jaarlikse hoogtepunt van ons akademiese
skoolkalender, waartydens leerlinge toekennings ontvang op verskillende terreine.
11IW12IW
Leerders wat ‘n spesifieke AKADEMIESE doelwit bereik het, ontvang diplomas.
Die beste presteerder per graad word beloon met ‘n pragtige medalje.
In graad 7 ontvang die beste presteerder per leerarea ‘n medalje.
Die Dux-seun en -dogter word ook aangewys, sowel as die
Dux-leerder van die jaar.
 
ONDERHOUDE
Dit is belangrik dat kommunikasie gereeld plaasvind en
ouers is welkom om volgens afspraak probleme met die
klasonderwyser te bespreek.
Afsprake moet ná onderrigtyd gereël word. 
 
13IW14IW
 
 
SKOOLGEBASSEERDE ONDERSTEUNINGSDIENSTE 
 Osies beskik oor 'n uitgebreide professionele skoolgebaseerde
ondersteuningspan (SGOS) wat uit die volgende terapeute bestaan:
- Opvoedkundige Sielkundige
- Arbeidsterapeut
- Spelterapeut
- Spraakterapeut
Die onderwysers bespreek groeipunte of uitvalle met die leerling
se ouers of voogde en indien die ouers ondersteuning verlang
word die leerling na die SGOS verwys.
Die ouers word deur die betrokke terapeut gekontak
warana die ouer onderhoud, evaluasie en/of terapie en terugvoer
volg.  Sessies vind tydens skoolure op die skool se perseel plaas.
Leerlinge kan op 'n akademiese, skolastiese, emosionele en fisiese vlak
ondersteun word.  Hulp en leiding word ook aan Osie ouers beskikbar gestel.
Spesiale konsessies en amanuense kan gereël word.
 
 OUERAANDE
Geskied kwartaalliks en word op die kwartaalprogram
aangedui of geskied volgens behoefte. 
DSCF00116WDSCF07008W
 
AFWESIGHEDE
Leerlinge moet ‘n bevestigende brief van die ouer
(vir een of twee dae) of dokter (drie en meer dae) bring sodra die
leerling weer skool toe kom.
Leerlinge wat die skool gedurende skoolure moet verlaat se ouers
moet die hoof of klasonderwyser skriftelik in kennis stel
en die leerling moet dan deur die ouer/voog by die kantoor uitgeteken word.
07IW 08IW
 STUDIEGIDSE
Elke leerling moet in die besit wees van ‘n studiegids
waarin huiswerkopdragte aangeteken moet word.
Studiegidse moet daagliks deur die ouer geparafeer word.