• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Skoolfonds

 

Hierdie bedrag word jaarliks hersien wanneer die begroting teen
+- Oktober vir die volgende jaar opgestel word deur die finansiële komitee.
 
‘n Finale bekragtiging van die bedrag deur die Beheerliggaam
vind plaas nadat die begroting aan die ouers voorgelê is.

SKOOLGELDE
Skoolgelde vir  1e  kind =  R16 500   p.j.
Skoolgelde vir  2e kind  =  R14 850   p.j.
Skoolgelde vir  3e kind  = R 13 200   p.j.
 

Gr R-geld :    R17 050 per jaar  - Geen glyskaal

Naskoolsentrum:

Naskool -  Bywoning vir 5 dae per week =  R7 480 p.j

                Bywoning vir 3 dae per week  =  R5 280 p.j.

                Bywoning vir 2 dae per week =  R3 850 p.j.

Ouers wat die volle skoolgeld vir die jaar voor of op 15 Februarie betaal, kwalifiseer vir ‘n korting van een maand se paaiement.

BANKBESONDERHEDE:  Laerskool Pretoria-Oos
                                                   ABSA BANK - (Tjekrek) 
                                                   2140 490094
                                                   335-545
                                                   Verwysing: Familie kode      
                        

Ouers word versoek om indien moontlik die betaling volgens die

debietorderstelsel te doen omdat dit soveel veiliger is en ook
omdat dit kontant hanteringskoste uitskakel.
Ouers wat reeds per debietorder betaal, moet elke jaar 'n vorm invul.
 
Ingeval waar ouers wat reeds per debietorder betaal hierdie jaar nog
‘n kind in Gr 1 of Gr R ingeskryf het, word u vriendelik versoek om dit
asseblief onverwyld onder die aandag van die finansiële kantoor te bring.
 
Nuwe ouers en ouers wat nog nie op die debietorderstelsel is nie,
kan ‘n vorm by die kantoor kom haal.
Ouers wat ‘n probleem voorsien ten opsigte van die betaling van
die vasgestelde skoolgeld moet asseblief onverwyld met die finansiële
dame skakel sodat aansoek om korting gedoen kan word.
Die aansoekvorm is by die finansiële kantoor beskikbaar.
Ouers aan wie korting verlede jaar toegestaan is, moet asseblief
kennis neem dat hulle weer moet aansoek doen deur ‘n nuwe vorm te voltooi.